Cartoonbook.nl


Cartoonbook.nl privacy policy

Laatst gewijzigd: 13 april 2014

Cartoonbook.nl is een gratis Media Network. Cartoonbook.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Cartoonbook.nl altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit document wordt de Privacy Policy van Cartoonbook.nl uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op leden van Cartoonbook.nl als op niet-leden. Cartoonbook.nl raadt je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

1. Wie is Cartoonbook.nl?
Cartoonbook.nl is een handelsnaam van Handelsmaatschappij Cor Vissers B.V., statutair gevestigd te Raamsdonksveer. Handelsmaatschappij Cor Vissers B.V. is gevestigd op het Annabijnsplein 11 te Raamsdonksveer en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 18051147.
2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Cartoonbook.nl?
Cartoonbook.nl account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die Cartoonbook.nl aanbiedt, moet je een persoonlijk Cartoonbook.nl account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en gebruikersnaam zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van Cartoonbook.nl gebruik te kunnen maken. Wel kan het zo zijn dat je van sommige diensten, zoals bijvoorbeeld Cartoonbook.nl grafieken, tabellen en dagtesten, geen gebruik kunt maken zonder meer informatie over jezelf te verstrekken. Je profielgegevens kun je op ieder gewenst moment aanpassen.
Als je dat wilt, kun je meer informatie over jezelf aan je profiel toevoegen, zoals bijvoorbeeld een profielfoto, je woonsituatie, je opleiding, interesses en merken. Dit is handig voor andere gebruikers die je profiel bekijken, maar ook voor Cartoonbook.nl omdat Cartoonbook.nl op deze manier beter aan je wensen kan worden aangepast.
Tijdens het aanmaken van je Cartoonbook.nl account kun je aangeven wie jouw account mag zien (Alleen jij, vrienden, vrienden van vrienden, alleen Cartoonbook.nl-leden of iedereen.) Dit kun je ook later aanpassen in je profielinstellingen als je dat wilt.
Ook kun je tijdens het aanmaken van je Cartoonbook.nl account aangeven per e-mail informatie van derden te willen ontvangen. Je kunt ook dit later altijd weer wijzigen in je profielinstellingen.
Automatisch gegenereerde informatie
Om de Cartoonbook.nl site optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en voor de beveiliging) heeft Cartoonbook.nl bepaalde informatie nodig. Cartoonbook.nl verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Cartoonbook.nl. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, account nummer, de pagina's die je op Cartoonbook.nl bezoekt en "cookies".

3. Cookies
Door gebruik van de diensten van Cartoonbook.nl kunnen diverse cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Cartoonbook.nl kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
Het hangt af van welke browser je gebruikt of en hoe je in de instellingen daarvan kan aangeven welke cookies je wel of niet automatisch wil laten opslaan en tot welke cookies toegang mag worden verkregen. Om je daarbij zoveel mogelijk te helpen, geven we hieronder meer informatie over welke cookies door Cartoonbook.nl worden gebruikt.
Bij het bezoeken van de Cartoonbook.nl website kunnen eigen Cartoonbook.nl cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Cartoonbook.nl en worden door Cartoonbook.nl op jouw computer opgeslagen. Cartoonbook.nl heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door Cartoonbook.nl bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.
Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen Derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat Cartoonbook.nl geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'. Cartoonbook.nl kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden. Cartoonbook.nl zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er op Cartoonbook.nl alleen advertenties van betrouwbare adverteerders worden geplaatst.
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Cartoonbook.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Cartoonbook.nl of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Cartoonbook.nl. [Hier] staat uitgelegd hoe je cookies kunt verwijderen.
Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Cartoonbook.nl account.
4. Voor welke doeleinden zal Cartoonbook.nl informatie over jou gebruiken?
Gebruik door Cartoonbook.nl
Cartoonbook.nl kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om de diensten van Cartoonbook.nl aan te bieden.
Cartoonbook.nl gebruikt de informatie over leden om haar diensten aan te bieden, dus om de Cartoonbook.nl website te kunnen laten werken en om toekomstige aanvullende diensten aan te kunnen bieden.
• Om met jou te communiceren over Cartoonbook.nl en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Cartoonbook.nl.
Cartoonbook.nl gebruikt je gegevens bijvoorbeeld om jouw vragen over de website te beantwoorden en je te updaten over Cartoonbook.nl diensten.
Cartoonbook.nl zal je alleen informatie over diensten van Cartoonbook.nl toesturen als we denken dat we je daar een plezier mee doen. Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kun je dit aangeven in je profielinstellingen.
Verder ontvang je over verschillende gebeurtenissen notificaties. Je kunt in je profielinstellingen een overzicht vinden en aangeven waarvoor je wel en niet een notificatie wilt ontvangen.
• Om Cartoonbook.nl aan te passen aan jouw wensen en behoeften.
Cartoonbook.nl gebruikt de informatie over jou om Cartoonbook.nl beter op jouw wensen en behoeften af te stemmen. Zo kan informatie over jou bijvoorbeeld worden gebruikt om te zorgen dat je advertenties te zien krijgt die beter bij jou passen.
Cartoonbook.nl kan de informatie die jij op de website plaatst gebruiken in welke media dan ook voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Cartoonbook.nl (zie ook artikel 5.2 van de gebruiksvoorwaarden). Cartoonbook.nl zal jouw informatie zonder jouw toestemming niet gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden van derde partijen.
• Ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.
Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. Cartoonbook.nl legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers Cartoonbook.nl wordt bezocht ter beveiliging van hackpogingen. Maar ook als leden worden lastig gevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen. Cartoonbook.nl gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. Derden die voor Cartoonbook.nl gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres.
Gebruik door derden
Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan Cartoonbook.nl je een e-mail bericht van een derde sturen zodat je gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van Cartoonbook.nl kunt ontvangen. Je toestemming kun je altijd in je profielinstellingen wijzigen.
Cartoonbook.nl verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is, Cartoonbook.nl meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Diensten van derden
Op de website van Cartoonbook.nl kunnen ook diensten van derden aangeboden worden. Als je gebruik maakt van zulke diensten, kan het zijn dat je daarvoor je persoonsgegevens aan een andere partij dan Cartoonbook.nl moet verstrekken.
Ook kan de Cartoonbook.nl website hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je Cartoonbook.nl verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Cartoonbook.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Policy van Cartoonbook.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Cartoonbook.nl zijn verkregen. Cartoonbook.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Cartoonbook.nl jouw persoonlijke informatie?
Cartoonbook.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat zelfs op de Cartoonbook.nl hoofdafdelingen niemand er toegang tot heeft.

6. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Cartoonbook.nl gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Alle informatie op de website van Cartoonbook.nl is namelijk opgeslagen op hele krachtige computers (servers). Op dit moment staan deze servers in Nederland. Het is echter mogelijk dat Cartoonbook.nl in de toekomst de informatie op de website bijvoorbeeld op servers in een ander land zou willen opslaan. Als dat het geval is, zal de informatie op de profielen van Cartoonbook.nl-leden dus ook in het buitenland worden opgeslagen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voorzover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht Cartoonbook.nl hier op enig moment toe overgaan, dan zullen Cartoonbook.nl-leden hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

7. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken in je profielinstellingen en zo nodig wijzigen of verwijderen in jouw account.
In je profielinstellingen kun je zien welke gegevens wij van je opslaan en waar Cartoonbook.nl deze gegevens voor gebruikt.
Als je wilt weten welke gegevens Cartoonbook.nl over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je een vraag stellen via de website van Cartoonbook.nl.
Je kunt je profiel op elk gewenst moment van Cartoonbook.nl verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-sectie. Nadat je je profiel hebt verwijderd, zal Cartoonbook.nl al jouw persoonsgegevens wissen. Dat betekent dat je profiel dus echt verdwenen is en dat je je profiel ook niet meer terug kunt krijgen als je op een later moment toch weer gebruik wil maken van Cartoonbook.nl. Het kan trouwens zijn dat je persoonsgegevens na verwijdering nog in back-ups voorkomen totdat die back-ups zijn gewist.

8. Mogen minderjarigen gebruik maken van Cartoonbook.nl?
In beginsel mag iedereen gebruik maken van Cartoonbook.nl en kan iedereen een Cartoonbook.nl account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Cartoonbook.nl account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.
Cartoonbook.nl neemt verschillende maatregelen om minderjarigen te beschermen. Bijvoorbeeld op inhoud van getoonde advertenties. Sowieso verschijnt er op Cartoonbook.nl geen alcoholreclame. Ook is de zichtbaarheid van gegevens in profielen van leden onder de 16 standaard ingesteld op "Alleen Vrienden". Je kunt dat aanpassen in je profielinstellingen als je dat wilt.

9. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

10. Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook op je profielpagina kun je informatie vinden over privacy, pesten en spam.